Archive op 2014

Enquête

Beste geneeskundestudent,

Graag nodigen wij jou uit om deel te nemen aan onze enquête. Met deze enquête willen we jouw mening weten over het onderwijs, zoals de huidige practicumregeling, studiefaciliteiten en de VGT.

Wij gebruiken deze enquête om jullie mening te laten horen aan de beleidsmakers van onze studie. Op deze manier kan jij invloed uitoefenen op de geneeskunde opleiding.

Alvast bedankt voor het invullen!

Met vriendelijke groet,

Studentenraad VUmc

Klik hier om de enquête in te vullen

Studentenforum

Op woensdag 7 januari 12.00-13.00 vindt het jaarlijkse studentenforum plaats! Het studentenforum is een plek waar je met de opleiding en docenten in gesprek kunt gaan over onze eigen studie geneeskunde en waar jij once and for all kunt laten weten wat je vindt van de opleiding, wat er beter kan en welke tips jij wilt meegeven. Dit is een unieke kans om in gesprek te gaan met de decaan, de opleidingsdirectrice, de roostermakers, de semestercoördinatoren, de studieadviseurs, toestdeskundigen, de examencommissie en andere medewerkers van het IOO.

We zullen op het studentenforum een aantal stellingen bespreken en daarvoor hebben we jou nodig! Wat wil jij nou echt bespreken? Waar loop je tegen aan? Wat zou je anders willen zien? Wil je over het rooster praten? Over de tentamens? Over de digicats’s? Alles kan besproken worden op 7 januari en jij mag mee beslissen!

Stuur een mail naar onderwijscontactpersoon@mfvu.nl met wat jij zou willen bespreken en kaart aan wat jij belangrijk vindt!

Dus: Zet 7 januari 12.00 in je agenda en stuur een mail naar onderwijscontactperson@mfvu.nl als je punten wilt doorgeven om te bespreken.

Met vriendelijke groet,

De studentenraad en de MFVU

Veranderingen collegejaar ’14-’15

Belangrijke informatie met betrekking tot de bacheloropleiding 2014-2015

Studiefinancieringsstelsel

Het kabinet heeft een akkoord gesloten om het studiefinancieringsstelsel te wijzigen met ingang van 2015-2016. Een en ander moet nog door de Tweede en de Eerste  Kamer worden goedgekeurd.  De laatste informatie vind je op http://www.duo.nl/particulieren/actueel/akkoord-over-hervorming-studiefinanciering.asp.

Bijstelling masterprogramma

Met ingang van 1 september 2015 voeren wij een bijgesteld masterprogramma in voor studenten die dan met het eerste masterjaar starten. Natuurlijk houden we jullie hierover tijdens het komende collegejaar op de hoogte.

Aan- en afmelden voor (her)tentamens

Vanaf september 2014 zijn er nieuwe regels voor het aan- en afmelden voor onderwijs en (her)tentamens. De gehele regeling “Intekenen onderwijs en tentamens 2014-2015” kun je vinden op VUnet/Serviceplein. Niet alle regels gelden voor geneeskundestudenten. Daarom vind je hieronder wat er voor jou van belang is  

Let op: de regeling is ingrijpend veranderd!!

Tentamens
–       Je wordt automatisch ingeschreven voor de eerste kans van de tentamens die horen bij het onderwijs dat je voor het eerst volgt. Je hoeft daar zelf dus niets voor te doen.
–       Je kunt je uitsluitend per e-mail afmelden voor een tentamen via het e-mailadres studentenbalie@vumc.nl. Dit kan tot 23.59 uur van de dag voor het tentamen wordt afgenomen.
–       Van de student die zich niet tijdig afmeldt voor een tentamen, wordt geregistreerd dat hij een gelegenheid tot het afleggen van een tentamen heeft gebruikt.

Hertentamens
–       Wil je een hertentamen doen? Dan moet je je inschrijven via studentenbalie@vumc.nl  
–       Inschrijven kan tot twee weken vóór de dag van het hertentamen.
–       Als je later dan twee weken voor het tentamen bent, kun je je niet meer aanmelden. Ook niet door administratiekosten te betalen. Wanneer je je na sluiting van de aanmeldtermijn nog wilt aanmelden voor het hertentamen, dan kan dit aan de studentenbalie tegen een pinbetaling van €25,- administratiekosten. http://www.med.vu.nl/nl/studenten/bachelorfase/praktische-informatie-bacheloropleiding/regeling-aan-en-afmelden-(her)tentamens/index.asp
–       Als je je niet hebt ingetekend voor het hertentamen, dan ben je niet gerechtigd het hertentamen af te leggen. Leg je  het hertentamen desalniettemin  af, dan wordt  je werk niet beoordeeld.
–        Je kunt je uitsluitend per e-mail afmelden voor een hertentamen via het e-mailadres studentenbalie@vumc.nl.  Dit kan tot 23.59 uur van de dag voor het hertentamen wordt afgenomen.
–        Van de student die zich niet tijdig afmeldt voor een hertentamen, wordt geregistreerd dat hij een gelegenheid tot het afleggen van een hertentamen heeft gebruikt.

Reglement van orde tijdens de tentamens
Met ingang van collegejaar 2014-2015 is op alle tentamens van de bacheloropleiding  geneeskunde het “Reglement van orde tijdens de tentamens” van toepassing. Dit reglement kun je vinden op www.med.vu.nl/nl/studenten/reglementen/regels-en-richtlijnen/index.asp. Lees dit goed door.

Belangrijke zaken uit het reglement zijn bijvoorbeeld:
–       De surveillant van het tentamen wijst jou tijdens een schriftelijke toets een plaats toe. Dit geldt niet voor digitale toetsen. Meer informatie over deze plaats toewijzing volgt.
–       Als je te laat bent bij het tentamen, mag je pas een half uur na de start van het tentamen naar binnen.

Onderwijsactiviteiten niet zichtbaar op www.rooster.vu.nl
Helaas kunnen we om technische redenen niet alle onderwijsactiviteiten in je studierooster zetten. Alle activiteiten die voor een grote groep of zelfs alle bachelorstudenten zijn, zoals voorlichtingscolleges, studentenfora, etc, komen niet in je rooster te staan. Je kunt ze vinden op de agenda van onze website www.med.vu.nl. Soms plaatsen we ook een extra aankondiging op de VUmc School of Medical Sciences Facebook.

Informatie  over de Onderwijs-en Examenregeling bachelor 2014-2015
De Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 is op een aantal onderdelen anders dan die van vorig jaar. De belangrijkste veranderingen vind je hieronder.

B-deel,  Artikel    8                Samenstelling van de opleiding
Artikel  10                Vorm van de tentamens
Bijlage    3                Overgangsregeling
In artikelen 8 en 10 beschrijven we de veranderingen in de samenstelling van de opleiding en de vorm en de onderdelen van de tentamens. Deze veranderingen hebben consequenties voor de toetsing en toekenning van studiepunten. Hieronder vind je de veranderingen.

Bachelorthesis
Vanaf september 2014 sluit je het keuzeonderwijs wetenschap in het derde jaar af met je bachelorthesis. De invulling van de thesis blijft hetzelfde als voorheen.

Cursus Afhankelijke Toets (CAT)
Elke cursus sluit je af met een CAT. Als je de CAT gehaald hebt krijg je de studiepunten voor die cursus. Je hoeft dus niet meer de stempelkaart in te leveren voor iedere cursus.
De samenstelling van de CAT’s verandert iets:
-er zitten 3-5 vragen gebaseerd op de PArate Kennis (PAK)- vragen uit de cursus in (dus: te beantwoorden o.b.v. de PAK-vragen, dit hoeven niet letterlijk dezelfde vragen te zijn).
– er zitten meer klinisch redeneervragen en meer vragen van de cursusgebonden practica in de CAT.
– er zitten maximaal 15 tweekeuzevragen in de CAT.
In het collegejaar 2013-2014 werden alle toetsen uit het eerste jaar digitaal afgenomen. In het nieuwe collegejaar worden ook alle toetsen uit het tweede jaar digitaal afgenomen. Wanneer je nog tweedejaarstoetsen moet herkansen krijg je hier mee te maken. Meer informatie over de digitale toetsen krijg je via de blackboardcourse van de cursus.

SEmestergebonden Toets (SET) en PArate Kennistoets
De cursussen Leren Dokteren sluit je af met de SET, die voortaan bestaat uit de CAT en de PAK, die op twee verschillende momenten worden afgenomen.
De CAT van de cursussen Leren Dokteren blijft inhoudelijk hetzelfde als de SET van voorgaande jaren.
De PAK wordt alléén nog afgenomen tijdens de cursussen Leren Dokteren, als onderdeel van de SET. Bij de afname toetsen we een willekeurige selectie van alle PAK-vragen uit de cursussen voorgaand aan de betreffende cursus Leren Dokteren (dus alle PAK-vragen semester 1.1 voor LD 1, alle PAK-vragen semester 1.1 en 1.2 voor LD 2, alle PAK-vragen semester 1.1, 1.2 en 2.1 voor LD 3 etc.).

Professionele ontwikkeling
De toetsing van de professionele ontwikkeling is veranderd. Zo vallen de practica professionele ontwikkeling van een semester onder de professionele ontwikkeling van dat semester en moet je deze allemaal gevolgd hebben, wil je de studiepunten voor professionele ontwikkeling krijgen. Voor de toetsen die onder professionele ontwikkeling vallen verwijzen we je naar de Onderwijs- en examenregeling (B-deel, art.10).

De toetsen BVD en PG worden vanaf komend collegejaar beoordeeld met Voldaan-Niet Voldaan.

Overgangsregeling
Omdat er veranderingen in de Onderwijs- en examenregeling zijn, is er een overgangsregeling gemaakt. Hierover hebben jullie een e-mail gekregen. Er staat bijvoorbeeld in dat je voor 1 september a.s. de stempelkaarten van afgelopen collegejaar ingeleverd moet hebben bij de balie van het Onderwijs Service Centrum.

Practica
Met ingang van het nieuwe collegejaar zijn alle practica verplicht. Ruilen kan, maar is aan regels gebonden. Op de website vind je  de practicumregeling voor komend collegejaar (www.med.vu.nl/nl/studenten/reglementen/practicumregeling/index.asp).

De practica zijn verdeeld in:

Cursusgebonden practica: deze (digitale) practica zijn een integraal onderdeel van de cursus en hun leerdoelen worden getoetst in de cursusafhankelijke toets. Als je regelmatig afwezig bent bij deze practica, krijg je een niet voldoende professioneel gedrag.
Stagegebonden practica
: deze practica zijn een verplicht onderdeel van de betreffende stage. Wanneer je de practica niet hebt gevolgd, kun je niet aan je stage beginnen.
Professionele Ontwikkeling practica
: deze practica zijn verplicht.

Informatie over de deelexamencommissie geneeskunde
Omdat niet altijd duidelijk is waarvoor je bij de examencommissie terecht kunt en waarmee je ergens anders geholpen kan worden, vind je hieronder wat extra informatie.

Centrale examencommissie en deelexamencommissies
Vanaf 1 september 2014 is er één centrale examencommissie voor de gehele faculteit, en daarnaast twee deelexamencommissies. Er is een deelexamencommissie voor de bachelor en master geneeskunde en één voor de andere drie masteropleidingen van VUmc School of Medical Sciences, Oncology, Cardiovascular en Epidemiologie. Verzoeken van studenten geneeskunde worden behandeld door de deelexamencommissie Geneeskunde.


1.    
Besluitvorming door de deelexamencommissie geneeskunde

 • Een examencommissie bewaakt de kwaliteit van de tentamens en examens. Wanneer er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden, zal de deelexamencommissie bekijken welk besluit ze kan nemen zodat er  rekening gehouden wordt met je en ook de kwaliteit en waarde van jouw diploma kunnen garanderen.

Omdat de meeste zaken die bij de deelexamencommissie komen over bijzondere persoonlijke omstandigheden gaan, is elk besluit uniek en anders. Dat betekent dat een besluit op een ogenschijnlijk gelijk verzoek toch bij elke student anders uit kan vallen. De intake in de masteropleiding of financiële situaties vormen nooit de enige grond om een verzoek te honoreren.

 2.    Indienen van een verzoek bij de deelexamencommissie geneeskunde

 • Kijk eerst of jouw verzoek bij de deelexamencommissie geneeskunde thuishoort. Informatie hierover vind je in de Onderwijs- en Examenregeling en de Regels en Richtlijnen. Twijfel je? Neem dan contact op met de studieadviseurs.
 • Lees de aanvullende informatie bij het type verzoek op de website: www.med.vu.nl/nl/studenten/studenten-examencommissie/010-Bachelor-en-Master-geneeskunde/index.asp.
 • Lever je verzoek digitaal in via het verzoekformulier (zie website).
 • Formuleer jouw vraag/verzoek en motivatie kort en bondig. Aanvullende uitleg op jouw verzoek kun je in een bijlage meesturen.
 • Zorg dat altijd jouw cijferlijst bijgevoegd is.

3.    Contact met de deelexamencommissie geneeskunde

 • Wil je contact met de deelexamencommissie geneeskunde?  Vul dan het verzoekformulier op de website in (zie hiervoor).
 • De deelexamencommissie geneeskunde heeft 30 werkdagen de tijd om jouw verzoek te verwerken en je van een besluit op de hoogte te brengen. Je krijgt vervolgens een brief per e-mail die later ook via de gewone post naar jouw huisadres wordt verstuurd. Het heeft dus geen zin om na een vergadering van de deelexamencommissie geneeskunde te mailen of te bellen om te horen wat het besluit is.
 • Je kunt alleen mailen met de deelexamencommissie geneeskunde als je een vraag hebt over het invullen van het formulier of als antwoord op een vraag van de ambtelijk secretaris.

4.    Vervangende opdrachten voor gemiste practica

Veel verzoeken die bij deelexamencommissie geneeskunde binnenkomen gaan over vervangende opdrachten voor gemiste practica. In principe bestaan er geen vervangende opdrachten voor practica. De practicumregeling 2014-2015 beschrijft de regels inzake practica. In een paar specifieke situaties kan de deelexamencommissie geneeskunde besluiten tot het verlenen van vervangende opdrachten. In drie gevallen neemt de deelexamencommissie geneeskundeeen verzoek voor een vervangende opdracht in behandeling:

 1. Als je in het bezit bent van een topprestatieregeling. In dat geval kun je direct contact opnemen met de practicumleider.
 2. Als er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden waarvan je tevens de studieadviseurs in kennis hebt gesteld.
 3. Als je in het derde bachelorjaar zit, en uit VU-net blijkt dat je het bachelorprogramma op één tot hooguit enkele  practica na, hebt afgerond.

 5.    Extra herkansingen

Voor elke toets zijn er twee kansen per jaar. Als er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden kan de deelexamencommissie geneeskunde besluiten jou, op basis van een persoonlijk verzoek, een extra kans te bieden. De deelexamencommissie geneeskunde zal ieder verzoek opnieuw bekijken.

6.    Bijzondere persoonlijke omstandigheden

Als je een verzoek doet bij de deelexamencommissie geneeskunde waarbij je een beroep doet op bijzondere persoonlijke omstandigheden geldt het volgende:

De deelexamencommissie geneeskunde houdt alleen rekening met bijzondere persoonlijke omstandigheden als je de studieadviseurs binnen drie maanden na het ontstaan of bekend worden van de bijzondere persoonlijke omstandigheid, in een gesprek op de hoogte hebt gesteld van jouw situatie. Heb je dat niet gedaan, dan wordt jouw verzoek niet in behandeling genomen.

7.    Voortgangstoets

De uitslagbepaling van het voortgangstentamen (reeks van vier voortgangstoetsen) is veranderd op basis van afspraken met de landelijke Werkgroep Interfacultaire Voortgangstoets. Deze nieuwe uitslagbepaling gaat in vanaf het moment dat je een nieuwe reeks van vier voortgangstoetsen start.

Om te slagen voor het voortgangsexamen, de combinatie van de laatste vier toetsen, moet je een vooruitgang van je kennis tot minimaal een bepaald niveau  tonen: per jaar moet je minimaal een V-score op het eindniveau en het eindniveau min 1 van dat jaar halen. Heb je dit voor het einde van het studiejaar al behaald, dan moet er sprake  zijn van vormbehoud, dat wil zeggen: je moet op de laatste voortgangstoets van dat jaar minimaal een score van eindniveau minus 2 hebben. Wil je meer weten? Bekijk dan de  toetshandleiding en de VGT-course op Blackboard.

Overlijden Darryl Gunawan

Met ontzettend veel verdriet en onbegrip hebben wij kennis genomen van het overlijden van een van onze medestudenten. Donderdag 17 juli 2014 zat Darryl Gunawan, tweedejaars geneeskundestudent aan het VUmc, op vlucht MH17 en is hierbij met zijn ouders en zusje omgekomen. Darryl  stond bij zijn vrienden en familie bekend als een ondernemende en zeer talentvolle student. Daarnaast werkte hij naast zijn studie succesvol als DJ en graphic designer/fotograaf. Darryl was met zijn 19 jaar nog veel te jong om ons zo plotseling te verlaten en de leegte die hij achter laat is dan ook heel erg groot.

Velen van jullie zullen Darryl gekend hebben. Misschien door zijn enorme toewijding in studiegroepen en leer-uurtjes, zijn empathie voor en interesse in zijn vrienden en mede-studenten of zijn enorme enthousiasme voor alles wat hij deed. Van leren voor een lastig tentamen tot het draaien van muziek op een feest: Darryl deed alles met volle overgave en zo zullen wij hem ook blijven herinneren.

Mede namens alle facultaire studentorganisaties wensen wij iedereen die Darryl, zijn gezin of een andere passagier van vlucht MH17 kende heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit onwerkelijke verlies. 
De Gemeente Amstelveen houdt woensdag 23 juli om 19.00 uur een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van de vliegramp. De gelegenheid is openbaar en enkele nabestaanden zullen aanwezig zijn. Alle medestudenten en bekenden van Darryl en zijn familie zijn persoonlijk door de Gemeente Amstelveen uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. De locatie wordt zo snel mogelijk via de website van de Gemeente Amstelveen bekend gemaakt.