Archive op 2015

KNMG Artsenpanel: WhatsApp is waardevol, maar beveiliging een must

Artsen gebruiken app-diensten op het werk vooral voor contact met collega’s. Er gaan in beperkte mate ook foto’s van wonden, diagnoses en second opinions over en weer. Dit blijkt uit onderzoek onder het KNMG Artsenpanel. Het grote merendeel van de ondervraagde artsen is zich bewust van de privacy- en beveiligingsrisico’s van deze manier van online communiceren. In lijn hiermee is het advies van de KNMG: stuur geen tot de persoon herleidbare gegevens over de app en wis foto’s weer bij verzender en ontvanger.

Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat WhatsApp inmiddels onmiskenbaar aanwezig is op de werkvloer van de arts. Maar het WhatsAppen van foto’s, met een gemiddelde van een foto per maand, blijkt geen reguliere activiteit. Artsen onderstrepen de waarde van het gebruik van WhatsApp, maar onderkennen tegelijkertijd de risico’s van onbeveiligde data-uitwisseling en – opslag. Artsen zouden daarom gebaat zijn bij alternatieve messenger apps die specifiek zijn ingericht op de medische context en de eisen die aan een beveiligde uitwisseling en opslag van patiëntgegevens worden gesteld.

De KNMG bevroeg het artsenpanel om meer inzicht te krijgen in het gebruik van WhatsApp op de werkvloer. Voor zover bekend, is in Nederland niet eerder zo’n breed onderzoek gedaan naar het gebruik van WhatsApp door artsen. Toch verschijnen regelmatig berichten in de media die veronderstellen dat artsen WhatsApp op grote schaal gebruiken, met name voor het versturen van foto’s van patiënten. WhatsApp blijkt door 97% van de ondervraagde artsen gebruikt te worden. Daarnaast wordt in mindere mate gebruik gemaakt van iMessage (14%), Facebook Messenger (7%) en Telegram (6%). Uit ons onderzoek blijkt dat negen op de tien artsen een smartphone heeft die ook wordt gebruikt tijdens het werk.

Gebruik van smartphone op het werk

De meeste artsen gebruiken WhatsApp vooral privé (86%), bijna de helft van de artsen (44%) gebruikt het ook voor hun werk. Dit is dan meestal om afspraken te maken met collega’s (66%) of anderszins contact met hen te onderhouden (61%). De meeste berichten bevatten een vraag (75%) of een voorstel 60%) waarbij men advies inwint (54%) of een akkoord vraagt (45%). Medisch specialisten doen dat iets vaker dan huisartsen.

Artsen gebruiken hun smartphone op hun werk het meest als webbrowser (87%) en om te e-mailen (67%). Medisch specialisten (77%) mailen voor hun werk vaker met hun smartphone dan huisartsen (55%). Het merendeel van de artsen zoekt via deze weg online naar medische informatie (76%) of zoekt richtlijnen op (71%). Huisartsen doen dat iets vaker dan medisch specialisten.

Hoeveel foto’s?!

Specifiek ten aanzien van berichtgeving in de media waarin wordt verondersteld dat artsen voortdurend foto’s van patiënten naar elkaar ‘appen’, blijkt dit niet uit ons onderzoek. Een derde van de artsen (33%) geeft aan via een messenger app ‘wel eens’ foto’s met patiëntinformatie te versturen. Onder de artsen die WhatsApp of een andere messenger app op hun smartphone gebruiken voor werk gerelateerde doelen (44%) wordt gemiddeld een keer per maand een foto verstuurd om advies te vragen aan een collega over een bepaalde diagnose of voor een second opinion. Dit zijn meestal foto’s van wonden (huisartsen: 87% en medisch specialisten: 41%) of van de huid (huisartsen: 73% en medisch specialisten: 43%).

Aandacht voor privacy patiënt

Artsen zien als groot voordeel aan het gebruik van WhatsApp dat informatie gemakkelijk en snel kan worden gedeeld met collega-artsen. Het gaat daarbij vooral om tekstberichten met daarin een vergaderverzoek of andere algemene vraag. Vanwege de korte lijnen tussen collega’s kan men direct schakelen wanneer dit nodig is. Wel is het overgrote merendeel van de ondervraagde artsen zich bewust van de privacy- en beveiligingsrisico’s van deze manier van online communiceren.

Advies KNMG

De KNMG ziet het als haar taak om artsen voldoende richtlijnen mee te geven, zodat waar WhatsApp wordt ingezet dit inderdaad de kwaliteit van zorg aan de patiënt dient zonder de privacy van de patiënt te schenden. De KNMG adviseert artsen daarom WhatsApp alleen te gebruiken voor het versturen van patiëntinformatie wanneer dit de zorg voor de patiënt aantoonbaar ten goede komt en de verstuurde gegevens op geen enkele wijze herleidbaar zijn tot deze patiënt. Lees voor meer richtlijnen het KNMG-praktijkdilemma Mag een arts patiëntgegevens uitwisselen via Whatsapp?

Deelnemers aan dit onderzoek van de KNMG

Het KNMG artsenpanel bestaat uit een afspiegeling van Nederlandse artsen. Voor dit onderzoek zijn 1.765 deelnemers aan het KNMG artsenpanel uitgenodigd (657 huisartsen en 1.108 specialisten). Uiteindelijk hebben in totaal 702 artsen deelgenomen aan het onderzoek (39,8%). Dit is onderverdeeld in 236 huisartsen (35,9%) en 466 specialisten (42,1%).

Resultaat petitie coassistenten: minister opnieuw in overleg over stagevergoeding

Minister Bussemaker gaat opnieuw in overleg met het ministerie van VWS en de ziekenhuizen om te kijken of een vergoeding voor coassistenten toch mogelijk is. Die toezegging deed de minister tijdens het debat over de begroting van OCW in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van de petitie van onder meer De Geneeskundestudent stelden verschillende Kamerleden tijdens de begrotingsbehandeling vragen over de positie van coassistenten in het nieuwe leenstelsel.

Petitie groot succes

Aan het begin van de begrotingsweek bood de werkgroep Tegemoetkoming coassistenten (een samenwerking tussen het LMSO, LOCA en De Geneeskundestudent) de petitie ‘Masterstudent geneeskunde dupe van het nieuwe leenstelsel’ aan de Tweede Kamer aan. Er werden ruim 21.000 handtekeningen verzameld van studenten, ouders en artsen. Ook kon de petitie rekenen op de steun van artsenfederatie KNMG en de NFU.

Inschrijving tentamens (belangrijke informatie!!!)

Je wordt automatisch ingeschreven voor de eerste kans van de tentamens die horen bij het onderwijs dat je voor het eerst volgt. Je hoeft daar zelf dus niets voor te doen.

◊ Je kunt je uitsluitend per e-mail afmelden voor een tentamen via het e-mailadres studentenbalie@vumc.nl. Dit kan tot 23.59 uur van de dag voor het tentamen wordt afgenomen.

Van de student die zich niet tijdig afmeldt voor een tentamen, wordt geregistreerd dat hij een gelegenheid tot het afleggen van een tentamen heeft gebruikt.

Hertentamens

◊ Wil je een hertentamen doen? Je kunt je uitsluitend per e-mail aanmelden via studentenbalie@vumc.nl 

◊ Aanmelden kan tot twee weken vóór de dag van het hertentamen.

 Na de deadline is het niet meer mogelijk je aan te melden voor een hertentamen. Je kunt hiertegen via een formulier in VUnet een gemotiveerde klacht indienen.

Je voegt aan de klacht bewijs toe waaruit voldoende aannemelijk wordt dat je je door overmacht niet tijdig hebt kunnen aanmelden via de mail. Van overmacht is slechts sprake in geval van langdurige ziekte of van het overlijden van een naaste.

Gedurende het eerste semester 2015/2016 geldt een souplesse regeling: voor de volledige regeling zie Vunet Regeling intekenen voor onderwijs en tentamens 2015-2016, onderdeel 5 (Procedure intekenen in bijzondere situaties).

Je kunt je uitsluitend per e-mail afmelden voor een hertentamen via het e-mailadres studentenbalie@vumc.nl.  Dit kan tot 23.59 uur van de dag voor het hertentamen wordt afgenomen.

Van de student die zich niet tijdig afmeldt voor een hertentamen, wordt geregistreerd dat hij een gelegenheid tot het afleggen van een hertentamen heeft gebruikt.

Tentaminering op zaterdagen

Beste B1 en B2 studenten,

Wij willen jullie bedanken voor het invullen van onze (Facebook)poll met betrekking tot de tentaminering op zaterdagen, geldend voor de volgende tentamens:

  • Start van het leven B15  zaterdag 24 oktober 2015 12:00-14:00 CAT 1e gelegenheid
  • Leefstijl en gezondheidszorg B15 zaterdag 19 december 2015 8:45-10:45 CAT 1e gelegenheid
  • Medisch wetenschappelijk onderzoek 1 B15 zaterdag 19 december 2015 12:00-14:00 CAT 1e gelegenheid

Wegens de curriculumherziening en rekening houdend met de wensen van de studenten: een roostervrije dag voor het tentamen en een adempauze tussen twee opeenvolgende blokken, zijn dit collegejaar (bijna) alle tentamens op de vrijdag ingeroosterd. Echter, wegens VU-brede ruimtegebrek om te tentamineren, dienden de bovenstaande tentamens op de zaterdag gepland te worden.

Wij zien in dat de tentaminering op zaterdagen voor de meeste studenten ongunstig uitpakt. Jullie argumenten hebben wij dan ook meegenomen in onze overleggen met onder andere prof.dr. Horrevoets (programmaleider Bachelor geneeskunde).

Tot onze spijt moeten wij mededelen dat er voor dit collegejaar geen alternatieven mogelijk zijn. Wij zijn achter de schermen hard bezig dit recht te zetten voor de komende jaren. Als wij hier meer over weten zullen wij jullie benaderen en jullie mening vragen om deze mee te nemen in het beleid.

Vriendelijke groet,

Studentenraad VUmc 2015-2016

Informatie Geneeskunde Ba10 en Ba15

Beste studenten,
 
Zoals jullie weten wordt per september 2015 een aangepast bachelor curriculum ingevoerd voor jaar 1 en 2 (Ba15) en wordt het onderwijs van het derde jaar volgens het oude curriculum (Ba10) per september 2015 voor het laatst aangeboden .
 
Gedurende twee jaar bestaan er dus twee curricula naast elkaar, waarvan de onderwijseenheden alsmede de overgangsregeling staan beschreven in de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 (http://www.med.vu.nl/nl/OER Bachelorgeneeskunde 2015-2016). Het is belangrijk om te beseffen dat je die curricula niet zelf kunt “mengen”.  Je studeert  af óf in Ba10 óf in Ba15, wanneer je hebt voldaan aan alle onderwijseenheden van één van beide curricula.
 
Concreet:
 
Wil je afstuderen in Ba10, dan moet je vóór 1 september 2017 alle onderwijseenheden behaald hebben van Ba10.  In het studiejaar 2015-2016 heb je twee extra herkansingen van jaar 1 en 2. In het studiejaar 2016-2017 zijn twee herkansingen gepland van jaar 3.  Je hebt dus de tijd om je bachelordiploma Ba10 ongestoord te behalen. Ben je gestart in Ba10 en wil je overstappen naar Ba15, bijvoorbeeld omdat je een grote studieachterstand hebt opgelopen, dan wordt je op eigen verzoek (verzoek gericht aan de examencommissie)  ingepast in het programma van Ba15. In dat geval kun je eventueel vrijstelling krijgen voor de corresponderende cursus van Ba15 op basis van je behaalde resultaat in B10. Voorwaarde hiervoor is wel dat de geldigheid van het behaalde resultaat in B10 nog niet is verlopen.
 
Het is niet mogelijk om na afronding van jaar 1 en 2 in Ba10 “gewoon” verder te gaan met jaar 3 van Ba15. Er is altijd inpassing in het nieuwe programma nodig.
 
Het is belangrijk om te beseffen dat bij de curriculumherziening  twee cursussen zijn verplaatst: van jaar 3 in Ba10 naar jaar 2 in Ba15. Dit betreft de cursus “ Infectie en Inflammatie” (verplaatst naar semester 2.2 in Ba15) en de cursus “Professionele ontwikkeling en wetenschap/deel wetenschap”  (verplaatst naar Medisch Wetenschappelijk Onderzoek 2 in Ba15). Om te voldoen aan de eisen van Ba15 kun je dus alléén vrijstelling krijgen voor Infectie & Inflammatie (I&I) en Medisch wetenschappelijk Onderzoek 2  (MWO 2) van jaar 2 als je de corresponderende toetsen van Ba10 al hebt behaald. Dit betekent  dat je voor een vrijstelling  I&I Ba15,  de cursus I&I uit jaar 3 van Ba10 behaald moet hebben. Voor een vrijstelling MWO2 Ba15 moet je de cursus “Leeronderzoek 2”  uit jaar 2 Ba10 én “POW/onderdeel wetenschap” uit jaar 3 Ba10 behaald hebben. 
 
Besef daarbij dat deze derdejaars cursussen uit  Ba10 dit studiejaar (2015-2016) voor de laatste keer worden gegeven. In het studiejaar 2016-2017 worden namelijk alleen twee extra herkansingen gepland.  Anders zul je – om jaar 2 van Ba15 af te ronden – toch deze twee Ba15 cursussen (I&I en MWO2) moeten behalen.
 
We raden dan ook alle studenten die twijfelen of deze situatie mogelijk op hen van toepassing is aan,  zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de studieadviseurs om het voor hen meest optimale studiepad vast te stellen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Prof. Dr. Anton Horrevoets
Programmaleider Bachelor Geneeskunde VUmc

Medische bibliotheek dicht tot 21 september

Het VUmc heeft door de ramp van dinsdag 8 september een beperkte toegangsregeling. Deze  beperkte toegang blijft gelden tot maandag 21 september. Dit betekent dat de medische bibliotheek ook gesloten is.

Waar kan je heen?

Voor Kernboeken kan je de verplichte kernboeken voor het eerstkomende tentamen (beperkte aantallen) lenen en terugbrengen via de bibliotheekbalie 2e etage in het Hoofdgebouw. Gereserveerde boeken kunnen hier ook worden afgehaald. Openingstijden:  maandag t/m donderdag 9.00-19.00 uur; vrijdag 9.00-17.00 uur.

Studeren

Computerzalen in het hoofdgebouw of in de kelder van de MF zijn beschikbaar als alternatieve ruimtes. Via Studyspot (dat via VU-net te vinden is) kun je ook een lokaal in de MF of het hoofdgebouw reserveren. Studeren kan ook in het hoofdgebouw op de studie – en computerzalen van de UB op etage 1,4,5,6,8,11,12,14. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-22.30 uur. Zaterdag 8.00-18.00 uur; zondag 10.00-18.00 uur

Wanneer weer open?

De medisch bibliotheek gaat pas weer open als er groen licht wordt gegeven door het VUmc. Houdt hiervoor de berichtgeving in de gaten.

Bieb tijdelijk dicht – 13 juli t/m 24 juli

De bieb gaat voor eventjes dicht, om het mooier te maken

Wat gaat er gebeuren?

  • De ingang wordt verplaatst – op de huidige plek komt volgend jaar de doorgang naar het Imaging Center.
  • De loungeruimte wordt opnieuw ingericht; dit wordt een ruimte voor ontmoeten en ontspannen. Op termijn wordt hier het buitengebied bij betrokken.
  • Er komt een nieuwe balie
  • Er worden 72 studieplekken gerealiseerd in het onderhuis – waarvan 28 met  PC.
  • De stille studiezaal wordt vergroot en opnieuw ingericht, in totaal komen hier 106 studieplekken.
  • Vrijwel alle studieplekken in de bibliotheek zijn na de verbouwing voorzien van een stopcontact.

Sluiting tijdens verbouwing

Om de verbouwing en herinrichting sneller te kunnen realiseren is in overleg met ons besloten de medische bibliotheek tijdelijk te sluiten.

Maandag 13 t/m vrijdag 24 juli is de medische bibliotheek dicht.

Waar kan ik heen?

Voor: Terugbrengen &afhalen gereserveerde boeken:

Hoofdgebouw 2e etage -tussen 9.00- en 17.00 uur bij de algemene informatiebalie van de UB.

Voor: Studeren

Studie- en computerzalen in de B-vleugel van het hoofdgebouw op etage 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 en 14.

Open: Maandag t/m vrijdag: 07.00 – 23.00 uur; Zaterdag: 08.00 – 18.00 uur; Zondag: 10.00 – 18.00 uur.

Computerzalen in het hoofdgebouw of in de kelder van de MF zijn beschikbaar als alternatieve ruimtes. Via Studyspot (dat via VU-net te vinden is) kun je ook een lokaal in de MF of het hoofdgebouw reserveren.

De Bildung Academie

Beste studenten,

Op 28 augustus 2015 opent De Bildung Academie haar deuren voor studenten die op zoek zijn naar persoonlijke vorming op academisch niveau. In dit voltijdsprogramma ontwikkel je op je kritisch-analytische vaardigheden, je empathische vermogen, leer je morele overwegingen te maken en optimaliseer je je overtuigingskracht. Deze vier kerncompetenties ontwikkel je in actuele en interdisciplinaire modules, geleid door vooraanstaande hoogleraren en beroepsdeskundigen uit het universitaire, maatschappelijke en commerciële domein. Samen met gemotiveerde studenten uit verschillende studierichtingen werk jij aan de uitdagingen van deze tijd en probeer je de toekomst vorm te geven. In ons eerste semester kan je kiezen uit modules met prikkelende thema’s als overtuigingskracht, identiteit, geld, kunst, energie en digitalisering.

Dus ben je op zoek naar diepgaand, mensgericht en maatschappelijk betrokken onderwijs op academisch niveau? Zit je in de laatste fase van je bachelorstudie, heb je je bachelordiploma reeds behaald of zit je al in je master? Schrijf je dan voor 21 juni 23:59 in via www.debildungacademie.nl !

De bieb wordt mooier

Beste medestudenten,

Vanaf maandag 8 juni starten de werkzaamheden vanwege de herinrichting Medische Bibliotheek. In de periode van 8 juni t/m 10 juli wordt het onderhuis gestript en weer opgebouwd tot een nieuwe studieruimte. Dit betekent dat het onderhuis vanaf 8 juni gesloten is. Deze werkzaamheden kunnen voor overlast zorgen.

Als het onderhuis eenmaal verbouwd is tot een nieuwe studieruimte dan worden de andere delen van de bieb verbouwd. Over deze werkzaamheden zullen wij jullie dan ook informeren.

De computerruimte in de kelder van de MF en de computerruimtes in het hoofdgebouw zijn beschikbaar als alternatieve ruimtes. Via Studyspot (dat via VU-net te vinden is) kun je een lokaal in de MF of het hoofdgebouw reserveren.

Met vriendelijke groet,

Studentenraad VUmc