Archive op oktober 2015

Inschrijving tentamens (belangrijke informatie!!!)

Je wordt automatisch ingeschreven voor de eerste kans van de tentamens die horen bij het onderwijs dat je voor het eerst volgt. Je hoeft daar zelf dus niets voor te doen.

◊ Je kunt je uitsluitend per e-mail afmelden voor een tentamen via het e-mailadres studentenbalie@vumc.nl. Dit kan tot 23.59 uur van de dag voor het tentamen wordt afgenomen.

Van de student die zich niet tijdig afmeldt voor een tentamen, wordt geregistreerd dat hij een gelegenheid tot het afleggen van een tentamen heeft gebruikt.

Hertentamens

◊ Wil je een hertentamen doen? Je kunt je uitsluitend per e-mail aanmelden via studentenbalie@vumc.nl 

◊ Aanmelden kan tot twee weken vóór de dag van het hertentamen.

 Na de deadline is het niet meer mogelijk je aan te melden voor een hertentamen. Je kunt hiertegen via een formulier in VUnet een gemotiveerde klacht indienen.

Je voegt aan de klacht bewijs toe waaruit voldoende aannemelijk wordt dat je je door overmacht niet tijdig hebt kunnen aanmelden via de mail. Van overmacht is slechts sprake in geval van langdurige ziekte of van het overlijden van een naaste.

Gedurende het eerste semester 2015/2016 geldt een souplesse regeling: voor de volledige regeling zie Vunet Regeling intekenen voor onderwijs en tentamens 2015-2016, onderdeel 5 (Procedure intekenen in bijzondere situaties).

Je kunt je uitsluitend per e-mail afmelden voor een hertentamen via het e-mailadres studentenbalie@vumc.nl.  Dit kan tot 23.59 uur van de dag voor het hertentamen wordt afgenomen.

Van de student die zich niet tijdig afmeldt voor een hertentamen, wordt geregistreerd dat hij een gelegenheid tot het afleggen van een hertentamen heeft gebruikt.

Tentaminering op zaterdagen

Beste B1 en B2 studenten,

Wij willen jullie bedanken voor het invullen van onze (Facebook)poll met betrekking tot de tentaminering op zaterdagen, geldend voor de volgende tentamens:

  • Start van het leven B15  zaterdag 24 oktober 2015 12:00-14:00 CAT 1e gelegenheid
  • Leefstijl en gezondheidszorg B15 zaterdag 19 december 2015 8:45-10:45 CAT 1e gelegenheid
  • Medisch wetenschappelijk onderzoek 1 B15 zaterdag 19 december 2015 12:00-14:00 CAT 1e gelegenheid

Wegens de curriculumherziening en rekening houdend met de wensen van de studenten: een roostervrije dag voor het tentamen en een adempauze tussen twee opeenvolgende blokken, zijn dit collegejaar (bijna) alle tentamens op de vrijdag ingeroosterd. Echter, wegens VU-brede ruimtegebrek om te tentamineren, dienden de bovenstaande tentamens op de zaterdag gepland te worden.

Wij zien in dat de tentaminering op zaterdagen voor de meeste studenten ongunstig uitpakt. Jullie argumenten hebben wij dan ook meegenomen in onze overleggen met onder andere prof.dr. Horrevoets (programmaleider Bachelor geneeskunde).

Tot onze spijt moeten wij mededelen dat er voor dit collegejaar geen alternatieven mogelijk zijn. Wij zijn achter de schermen hard bezig dit recht te zetten voor de komende jaren. Als wij hier meer over weten zullen wij jullie benaderen en jullie mening vragen om deze mee te nemen in het beleid.

Vriendelijke groet,

Studentenraad VUmc 2015-2016

Informatie Geneeskunde Ba10 en Ba15

Beste studenten,
 
Zoals jullie weten wordt per september 2015 een aangepast bachelor curriculum ingevoerd voor jaar 1 en 2 (Ba15) en wordt het onderwijs van het derde jaar volgens het oude curriculum (Ba10) per september 2015 voor het laatst aangeboden .
 
Gedurende twee jaar bestaan er dus twee curricula naast elkaar, waarvan de onderwijseenheden alsmede de overgangsregeling staan beschreven in de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 (http://www.med.vu.nl/nl/OER Bachelorgeneeskunde 2015-2016). Het is belangrijk om te beseffen dat je die curricula niet zelf kunt “mengen”.  Je studeert  af óf in Ba10 óf in Ba15, wanneer je hebt voldaan aan alle onderwijseenheden van één van beide curricula.
 
Concreet:
 
Wil je afstuderen in Ba10, dan moet je vóór 1 september 2017 alle onderwijseenheden behaald hebben van Ba10.  In het studiejaar 2015-2016 heb je twee extra herkansingen van jaar 1 en 2. In het studiejaar 2016-2017 zijn twee herkansingen gepland van jaar 3.  Je hebt dus de tijd om je bachelordiploma Ba10 ongestoord te behalen. Ben je gestart in Ba10 en wil je overstappen naar Ba15, bijvoorbeeld omdat je een grote studieachterstand hebt opgelopen, dan wordt je op eigen verzoek (verzoek gericht aan de examencommissie)  ingepast in het programma van Ba15. In dat geval kun je eventueel vrijstelling krijgen voor de corresponderende cursus van Ba15 op basis van je behaalde resultaat in B10. Voorwaarde hiervoor is wel dat de geldigheid van het behaalde resultaat in B10 nog niet is verlopen.
 
Het is niet mogelijk om na afronding van jaar 1 en 2 in Ba10 “gewoon” verder te gaan met jaar 3 van Ba15. Er is altijd inpassing in het nieuwe programma nodig.
 
Het is belangrijk om te beseffen dat bij de curriculumherziening  twee cursussen zijn verplaatst: van jaar 3 in Ba10 naar jaar 2 in Ba15. Dit betreft de cursus “ Infectie en Inflammatie” (verplaatst naar semester 2.2 in Ba15) en de cursus “Professionele ontwikkeling en wetenschap/deel wetenschap”  (verplaatst naar Medisch Wetenschappelijk Onderzoek 2 in Ba15). Om te voldoen aan de eisen van Ba15 kun je dus alléén vrijstelling krijgen voor Infectie & Inflammatie (I&I) en Medisch wetenschappelijk Onderzoek 2  (MWO 2) van jaar 2 als je de corresponderende toetsen van Ba10 al hebt behaald. Dit betekent  dat je voor een vrijstelling  I&I Ba15,  de cursus I&I uit jaar 3 van Ba10 behaald moet hebben. Voor een vrijstelling MWO2 Ba15 moet je de cursus “Leeronderzoek 2”  uit jaar 2 Ba10 én “POW/onderdeel wetenschap” uit jaar 3 Ba10 behaald hebben. 
 
Besef daarbij dat deze derdejaars cursussen uit  Ba10 dit studiejaar (2015-2016) voor de laatste keer worden gegeven. In het studiejaar 2016-2017 worden namelijk alleen twee extra herkansingen gepland.  Anders zul je – om jaar 2 van Ba15 af te ronden – toch deze twee Ba15 cursussen (I&I en MWO2) moeten behalen.
 
We raden dan ook alle studenten die twijfelen of deze situatie mogelijk op hen van toepassing is aan,  zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de studieadviseurs om het voor hen meest optimale studiepad vast te stellen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Prof. Dr. Anton Horrevoets
Programmaleider Bachelor Geneeskunde VUmc