De Studentenraad (SR) van VUmc is het medezeggenschapsorgaan voor studenten die geneeskunde studeren aan de VU. De SR is de officiële belangenbehartiger van alle medische studenten en onderscheidt zich van de andere studentenorganisaties door de rechten die zij heeft.

De Studentenraad bestaat uit zeven studenten. Zij worden jaarlijks in mei gekozen via faculteitsbrede verkiezingen tezamen met de universiteitsbrede verkiezingen. Elke ingeschreven geneeskunde student kan zich kandidaat stellen voor een plaats in de SR.

Hieronder worden zaken vermeld waar de Studentenraad zich mee bezig houdt/hield

  • Alliantie VUmc-AMC

Ooit zal hij er dan toch moeten komen: het AMC en VUmc moeten één worden. Echter, dit geldt niet voor het onderwijs. Wanneer zal de Alliantie definitief een feit zijn? Wanneer gaat dit gebeuren en wat zijn de voor- en nadelen? Heeft dit op lange termijn wel invloed op onze opleiding? Zal de master ooit één worden en kunnen wij dus ook co-schappen lopen in het OLVG? Wij worden hier d.m.v. bijeenkomsten volledig van op de hoogte gehouden en kunnen meedenken over zaken die studenten betreffen.

  • Verbouwingen Medische Faculteit en VUmc Imaging Center Amsterdam  

De VU realiseert op dit moment verschillende nieuwbouwprojecten, zoals het gebouw O|2 en het Nieuwe Universiteitsgebouw. Stapsgewijs verhuist – tot ongeveer 2018 – een groot aantal VU en VUmc medewerkers uit het gebouw MF naar de nieuwe gebouwen. Het merendeel van de gebruikers blijft er gewoon werken en verhuist intern naar een andere locatie binnen gebouw MF. Al deze verschuivingen en verhuizingen bieden kansen om het gebouw te renoveren zodat het tot 2028 kan blijven functioneren en, nog belangrijker, dat medewerkers ook in een prettige en veilige omgeving kunnen blijven werken. Vanaf November zal gestart worden met de verbouwing van de begane grond. De Studentenraad woont verschillende overleggen bij om goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen. Zo kan zij de studenten goed communiceren over de gevolgen die de verbouwing heeft voor de toegang tot de verschillende ruimtes, maar voor het gebruik van de facilitaire en restauratieve voorzieningen.

Daarnaast is het VUmc begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van het VUmc Imaging Center Amsterdam. In dit gebouw komen de nieuwste medische beeldvormende technieken bij elkaar en daarmee wordt het Imaging Center uniek in de wereld. De grootste winst zal er zijn voor patiënten met kanker, hersenaandoeningen of hart- en vaatziekten. Met behulp van de nieuwste imaging technieken wordt therapie nog beter afgestemd op de betreffende patient. In januari 2015 is men begonnen met bouwrijp maken van het terrein. Kabels en leidingen zijn verlegd, oude gebouwen gesloopt, de vijver gedempt. Naar verwachting openen de deuren van dit unieke centrum in 2019. De komende tijd kan de bouw van dit centrum zorgen voor overlast bij de Medische bibliotheek en eventueel tijdens de colleges in de Amstelzaal. De Studentenraad zal in dat geval de klachten snel oppakken en dit door communiceren naar de bouwmeesters om te kijken voor eventuele oplossingen.

  • Het bijwonen van oraties door studenten

Vanaf nu kun jij als student aanwezig zijn bij de oraties van aankomende hoogleraren van het VUmc. Een oratie is de officiële redevoering, waarmee een hoogleraar zijn ambt aanvaard. De hoogleraar vertelt in begrijpelijke taal over een onderwerp dat centraal staat in zijn wetenschappelijke carrière. Lijkt het je wel leuk om een keer naar een oratie te gaan? Houdt dan de facebook, blackboard en website van de MFVU en de SR in de gaten, want er komen nog veel meer interessante oraties aan! Als je nog vragen hebt kun je altijd een mail sturen naar kim@mfvu.nl of studentenraad@vumc.nl .

  • OER-en

De Studentenraad heeft instemmingsrecht op het Onderwijs- en Examenreglement van de Bachelor- en Master-opleiding Geneeskunde en ook op de verschillende researchmasters. Wanneer de nieuwe OER gepubliceerd zal worden, zal kenbaar gemaakt worden en deze zal door iedereen in te zien zijn.

  • Studentenforum

In januari, afgelopen collegejaar, heeft de Studentenraad in samenwerking met de MFVU opnieuw een studentenforum georganiseerd. Hierin werden onder andere samen met de programmaleider, de decaan, de roostermakers en de toetsdeskundigen verschillende onderwerpen besproken, zoals de nieuwe practicumregeling en de vraagstelling of er in de bachelor meer open vragen in de tentamens moeten worden gesteld. Was je hierbij? Dan ben je hopelijk een stuk meer op de hoogte van de beslissingen die zijn genomen én heb je je stem laten horen voor beslissingen die nog genomen moeten worden! Bedankt voor jullie komst. Ook dit collegejaar zal de Studentenraad een dergelijke Studentenforum houden. Jullie horen snel hierover!