Verbouwingen

Recente werkzaamheden en planning:

Upgrade Gebouw MF
Op de VU Campus verrijzen de komende tijd verschillende nieuwbouwprojecten, zoals het O|2 Labgebouw, het Nieuwe Universiteitsgebouw en het Onderzoek gebouw VU (locatie School Werk Tuinen). Stapsgewijs verhuist – tot ongeveer 2020 – een groot aantal VU en VUmc medewerkers uit het gebouw MF naar deze nieuwe gebouwen. Doordat er veel ruimtes leegkomen ontstaat de mogelijkheid gebouw MF te upgraden zodat het tot 2030 kan blijven functioneren en, nog belangrijker, dat medewerkers ook in een prettige omgeving kunnen blijven werken. Dankzij de verbouwing wordt de indeling van gebouw MF efficiënter. Daardoor ontstaat er ruimte voor nieuwe samenwerkingsvormen in een meer eigentijdse onderzoeks-, werk- en studieomgeving.

Met het opknappen van de begane grond is het eerste deel van het continueringsplan afgerond. Van maart 2017 tot eind 2020 volgt er een nieuwe fase, de uitvoering van het Masterplan MF, waarin is vastgelegd hoe (1) de overige verdiepingen met vooral onderwijs en werplekken aangepakt worden en (2) welke schuifbewegingen er zullen gaan plaatsvinden:

 1. De upgrade bestaat uit beperkte maatregelen en inspanningen zodat de huidige gebruikers en nieuwe bewoners (bijvoorbeeld de Amstelacademie van het VUmc en de Faculteit Bewegingswetenschappen) er in een prettige omgeving kunnen werken. Dat betekent bijvoorbeeld nieuwe vloerbedekking, het schilderen van wanden en meer licht creëren in gangen en ruimtes door o.a. glazen panelen.
 2. Parallel aan de planning van deze werkzaamheden, zullen groepen gebruikers naar elders binnen het gebouw moeten verhuizen. Soms gaan zij direct naar hun definitieve werkplek, maar het kan ook zo zijn dat zij naar een tijdelijke locatie moeten verhuizen.

Drie kernthema’s
Evenals bij de verbouwing van de begane grond staan ook nu de drie kernthema’s centraal:

Ontmoeten
Naast het optimaal faciliteren van de werkprocessen is het belangrijk dat de inrichting van het gebouw samenwerking stimuleert. Dit doen we door plekken en ruimten te creëren voor korte en de toevallige ontmoeting en georganiseerde bijeenkomsten.

Oriëntatie
Zowel binnen het gebouw, maar ook op de campus moeten gebruikers weten waar zij zich bevinden. Het gebouw krijgt een meer open karakter zodat het betrokken wordt bij de VU Campus. Denk aan het creëren van meer (dag)licht en het toepassen van transparantie in bouwdelen.

Identiteit
Het uitgangspunt voor MF is dat het interdisciplinaire samenwerking faciliteert (over de grenzen van faculteiten heen). De medewerker werkt tijd en plaats onafhankelijk, terwijl hij of zij wel deel uit maakt van een sectie of afdeling. Daarom is aandacht voor herkenbaarheid, identiteit en interne cohesie van een sectie of afdeling.

Planning upgrade
Medio maart 2017 wordt gestart met de C0 en de H0 vleugels op de begane grond. C0 (het gebied achter de ingang naast het W&N gebouw tot aan het trappenhuis) krijgt verschillende werkgroep ruimtes. Bij H0 (achter de informatiebalie van het Instituut voor Onderwijs en Opleidingen VUmc) komen vooral  zit- en werkplekken voor IOO

verbouwingen

Alles weten over de verbouwingen over de gehel campus? Klik hier.

——————————————————————————————————————————————

Bouwoverlast VUmc Imaging Center

23195_campustentoonstelling_artist_HR28_tcm289-409007
 
De bouw van het VUmc Imaging Center Amsterdam is deze maand van start gegaan. Deze vindt plaats naast de medische bibliotheek. In het nieuwe gebouw worden medische beeldvormende technieken bij elkaar gebracht. Patiënten worden hier onderzocht, maar het gebouw krijgt ook een onderzoeksfunctie.

De bouwwerkzaamheden lopen door tot en met december 2018. De komende tijd kunnen de werkzaamheden, zoals het heien, zorgen voor overlast tijdens het studeren in de medische bibliotheek en misschien zelfs tijdens colleges in de Amstelzaal. In dat geval zullen wij ons best doen om jullie zo goed mogelijk hiervan op de hoogte te brengen. Ook willen wij jullie vragen om bij overlast dit zo snel mogelijk te melden via studentenraad@vumc.nl. Wij kunnen dit dan door communiceren naar de bouwmeesters en kijken voor eventuele oplossingen.

Vriendelijke groet,

De Studentenraad VUmc 2015-2016

Alternatieve studieplekken:

MF

Via studyspot (dat via VU-net te vinden is) kun je een lokaal reserveren, bijvoorbeeld op de B5-, C3-, B0-, en H0-gang. Verder kan je gebruik maken van de computerzalen in de kelder en zijn de lokalen D325, D326, D327, D330, D331, D333 en D334 ingericht als studieruimte. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 7.00-22.00 uur.

HG
Studie- en computerzalen van de UB op etage 1, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-23.00 uur, zaterdag 8.00-18.00 uur, zondag 10.00-18.00 uur.

 

Nieuwsbrief 18 december 2015

De VU realiseert op dit moment verschillende nieuwbouwprojecten, zoals het gebouw O|2 en het Nieuwe Universiteitsgebouw. Stapsgewijs verhuist – tot ongeveer 2018 – een groot aantal VU en VUmc medewerkers uit het gebouw MF naar de nieuwe gebouwen. Het merendeel van de gebruikers blijft er gewoon werken en verhuist intern naar een andere locatie binnen gebouw MF.

Al deze verschuivingen en verhuizingen bieden kansen om het gebouw te renoveren zodat het tot 2028 kan blijven functioneren en, nog belangrijker, dat medewerkers ook in een prettige en veilige omgeving kunnen blijven werken. Eén van de uitgangspunten bij de renovatie en verbouwing is een efficiëntere indeling van het gebouw. Daardoor ontstaat er ruimte voor nieuwe samenwerkingsvormen in een meer eigentijdse onderzoeks-, werk- en studieomgeving.

Wil je deze informatie delen binnen je faculteit of dienst, zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de werkzaamheden?


In gebouw MF lopen momenteel 3 projecten:

 1. Aanbrengen nieuwe brandwerende puien en brandkleppen
 2. Vervangen Brand Meld Installatie (BMI)
 3. Verbouwen publieke ruimten begane grond

Hieronder vindt u een update van de verschillende projecten en wat dat de komende tijd voor het gebouw en de gebruikers betekent.

Aanbrengen nieuwe brandwerende puien en brandkleppen

Brandwerende puien in trappenhuizen
In zes weken tijd worden in alle trappenhuizen brandwerende puien aangebracht. De hoofd trappenhuizen van de C- en H-vleugel zijn gereed. De overige trappenhuizen staan voor de volgende weken op de planning:

 • In week 52 – 53: trap 1 (direct rechts van de hoofdingang) en 6 (achteraan de J-vleugel)
 • In week 1, 2 en 3: Trap 3 (bij de ingang huidige parkeerplaatsen) en 4 (bij de oude AVC ruimten).


Er blijft op deze manier altijd een trappenhuis in de nabije omgeving open als vluchtroute.

Brandkleppen vervangen in ventilatiesystemen
Om te kunnen blijven voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid is het noodzakelijk om preventief de brandkleppen in de ventilatiekanalen te vervangen. Door het hele pand wordt in het nieuwe jaar per bouwdeel op wisselende tijden en plaatsen het ventilatiesysteem uitgezet. We informeren de gebruikers van de afzonderlijke bouwdelen per brief omdat het met name gevolgen heeft voor laboratoria die werken met zuurkasten. Oplossingen hiervoor zijn maatwerk en het projectteam zal hen daarbij ondersteunen.

Vervangen Brandmeldinstallatie (BMI)
Op de verdiepingen 1 t/m 6 is de BMI reeds vervangen. Op de begane grond en verdieping 2-ABC is men nu aan het werk. De verwachting is dat ook die werkzaamheden dit jaar nog gereed zijn. In januari t/m maart wordt de oude installatie op alle verdiepingen verwijderd. Vervolgens wordt het systeem getest, in bedrijf gesteld en gecertificeerd.

Geluidstesten ontruimingsalarm
Op maandag 21 december testen we het nieuwe ontruimingsalarm. Dit is dus geen calamiteiten-/ brandoefening en u hoeft het pand niet te verlaten! Om de overlast voor de gebruikers zoveel mogelijk te beperken voeren we de geluidstesten allemaal op één dag uit. De testen starten in bouwdeel C op verdieping -1 waarna de hele verdieping -1 in de andere bouwdelen volgt. Volgens onderstaand schema volgt daarna het hele gebouw per verdieping. De overlast per bouwdeel/verdieping is ca. 10 minuten en betreft een continu geluid.

 Verdieping

Begin

einde

Max.duur

-1

7:00

8:00

1:00

0

8:00

9:00

1:00

Pauze

9:00

9:30

0:30

1

9:30

10:15

0:45

2

10:15

11:00

0:45

3

11:00

11:45

0:45

4

11:45

12:30

0:45

Pauze

12:30

13:15

0:45

5

13:15

14:15

1:00

6+7

14:15

15:15

1:00

In maart/april 2016 volgt de in bedrijfstelling en vindt de certificering plaats.

Verbouwing begane grond (fase 1)
Tot medio april 2016 is de begane grond, vanaf de locatie waar voorheen de lockers stonden, niet meer toegankelijk.

Omleidingsroutes

 • De begane grond is niet meer bereikbaar via het trappenhuis 4 en de liften. Dit wordt met bewegwijzering in de trappenhuizen en liften aangegeven.
 • De collegezalen FG1 en FG2 zijn bereikbaar via de kelder. De omleidingsroute wordt aangegeven met gele bewegwijzering borden. N.B. beide collegezalen vallen buiten de scope van dit project en worden niet verbouwd.
 • De onderwijszalen H033/35/37 zijn bereikbaar via de eerste etage.
 • De H- en J-vleugel zijn ook bereikbaar via de eerste verdieping.

De nieuwe situatie

Trillingen als gevolg  van sloop
De sloop van de tegelvloer op de begane grond gaat gepaard met geluid en trillingen. De werkzaamheden vinden daarom in de avonduren en eventueel ‘s nachts plaats. Dat geldt ook voor de kerstperiode omdat gebouw  MF in tegenstelling tot andere VU gebouwen niet dichtgaat. Omdat trillingen invloed kunnen hebben op onderzoeken worden voorafgaand aan de sloop, in overleg met een aantal specifieke gebruikers, geluids- en trillingmetingen gedaan.

Liftgebruik tijdens verhuizingen labs naar het O|2 labgebouw
Vanaf 4 januari start de verhuizing van diverse laboratoria naar het O|2 labgebouw. Wij vragen de gebruikers zo min mogelijk gebruik te maken van de lift in de C-vleugel  en andere liften of de trappen te nemen. Het verhuisschema ziet er als volgt uit:

Vakgroep  

Datum   (start)

Ruimte

ANW

4-jan

MF 1 G+H / 4 A+B

MCBI

11/12-jan

MF 2 B+H+G

Fysiologie

20-21 jan

MF 1 A+B+C

MMI

10-feb

MF 3 A+B+C / 2 D

 

Communicatiekanalen en informatiepunten
Deze Werk in Uitvoering is altijd terug te vinden op www.vu.nl/overdecampus. Daarnaast publiceren we de meest actuele informatie ook zoveel via websites, Facebook en nieuwsbrieven van faculteiten, studieverengingen, facultaire studentenraden en ook via de interne kanalen van het VUmc. Let ook op de informatie op de lichtkranten in de hal.

werk in uitvoering

 

Update 16 december 2015

Geluidstesten ontruimingsalarm

Op maandag 21 december zal het nieuwe ontruimingsalarm getest worden. Dit is dus geen calamiteiten-/ brandoefening en u hoeft het pand niet te verlaten!

Om de overlast voor de gebruikers zoveel mogelijk te beperken voeren we de geluidstesten allemaal in één dag uit. De testen starten  in bouwdeel C op verdieping -1 en vervolgens testen  we de hele verdieping -1 in de andere bouwdelen. Volgens onderstaand schema volgt daarna het hele gebouw per verdieping.

De overlast per bouwdeel/verdieping is ca. 10 minuten en betreft een continu geluid.

 Verdieping Begin einde Max.duur
-1 7:00 8:00 1:00
0 8:00 9:00 1:00
Pauze 9:00 9:30 0:30
1 9:30 10:15 0:45
2 10:15 11:00 0:45
3 11:00 11:45 0:45
4 11:45 12:30 0:45
Pauze 12:30 13:15 0:45
5 13:15 14:15 1:00
6+7 14:15 15:15 1:00

 

Update 1 december 2015

 • In week 50 (7 t/m 11 december) worden er stofschotten geplaatst om het bouwgebied op de begane grond af te sluiten. Het meubilair gaat naar de ruimten D325, D326, D327, D330, D331, D333, D334 die ingericht worden als zelfstudiezone voor studenten.
 • Vanaf week 50 is de D vleugel en een deel van de G vleugel op de begane grond niet meer toegankelijk. (gebied vanaf oude AVC ruimte tot aan gebied waar voorheen de printers stonden; een tekeningen volgt in de nieuwsbrief)
 • In de nacht van 1 op 2 december worden de puien op de 4de en 2de verdieping in C- trappenhuis gesloopt. In de nacht van 2 op 3 december staat de sloop van de puien op C1 en C0 gepland. Tot slot gaat in de nacht van 3 op 4 december de pui op C-1 eruit.
 • Vanaf 7 december worden er vervolgens nieuwe brandwerende puien gemonteerd in het C-trappenhuis. Het andere trappenhuis in de C-vleugel (zie tekening trap 3) is bereikbaar in die periode.
 • Na trappenhuis C volgt trap 5 in de H vleugel. Dan is de trap 6 (in de J-vleugel) te gebruiken.
 • In de week na kerst (vanaf 28 december) zullen geluidstesten plaatsvinden van de nieuwe brandmeldinginstallaties. In de volgende Werk In Uitvoering, die nog voor de kerstvakantie verschijnt, zullen wij jullie hierover verder berichten.

 

 

Update 12 november 2015

 • De koffiecorner gaat vrijdagmiddag 13 November 14.00 uur dicht.
 • Vanaf maandag 16 november is de koffie corner open zoals in C066.
 • Er staat een koffieautomaat geplaatst in de kelder bij FG1 en FG2 inclusief frisdrank en snoepautomaat.
 • Er is eveneens een frisdrankautomaat gepositioneerd naast de receptie bij de hoofdentree.
 • Er wordt 1 oplaadpunt gepositioneerd naast de frisdrankautomaat bij receptie (volgens huidige inzichten eind volgende week)
 • 2 Multifunctionals staan in kelder BK 037 (computerzaal)
 • De fris en snoep automaten die nu op de D1 staan worden op korte termijn verplaatst. Exacte moment nog niet bekend.

Printen en kopiëren kan in de computerzaal (BK037) in de kelder van MF, maar ook in de medische bieb. In de medische bieb staat ook een oplaadpunt voor het printen. Daarnaast kun je ook via https://mynetpay.vu.nl/ printtegoed op je VU ID-kaart zetten.

Nieuwbrief 2 november 2015

verbouwing MF 2 nov

De VU realiseert op dit moment verschillende nieuwbouwprojecten, zoals het gebouw O|2 en het Nieuwe Universiteitsgebouw. Stapsgewijs verhuist – tot ongeveer 2018 – een groot aantal VU en VUmc medewerkers uit het gebouw MF naar de nieuwe gebouwen. Het merendeel van de gebruikers blijft er gewoon werken en verhuist intern naar een andere locatie binnen gebouw MF. Al deze verschuivingen en verhuizingen bieden kansen om het gebouw te renoveren zodat het tot 2028 kan blijven functioneren en, nog belangrijker, dat medewerkers ook in een prettige en veilige omgeving kunnen blijven werken.

Eén van de uitgangspunten bij de renovatie en verbouwing is een efficiëntere indeling van het gebouw. Daardoor ontstaat er ruimte voor nieuwe samenwerkingsvormen in een meer eigentijdse onderzoeks-, werk- en studieomgeving.

Wil je deze informatie delen binnen je faculteit of dienst, zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de werkzaamheden?

Actuele informatie diverse projecten

Vervanging brandmeld- en ontruimingsinstallatie

Om te kunnen blijven voldoen aan de wet- en regelgeving wordt de brandmeld- en ontruimingsinstallatie op alle verdiepingen vervangen. Deze werkzaamheden zijn inmiddels gestart. De plafonds worden hiervoor tijdelijk geopend. Als de werkzaamheden langer duren, en indien mogelijk, sluiten wij de plafonds tussentijds om een rustigere en nettere omgeving te creëren. Het kan dus voorkomen dat dezelfde plafonds meerdere keren geopend moeten worden. Aangezien deze werkzaamheden weinig tot geen overlast veroorzaken worden ze, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd tijdens reguliere werktijden (09.00 – 17.00 uur).

Optimaliseren brandscheidingen

In het kader van de wet- en regelgeving inzake brandveiligheid is het ook noodzakelijk nieuwe brandkleppen in de luchtkanalen aan te brengen, daarmee is reeds gestart. In de week van 7 december 2015 starten we met het aanbrengen van de nieuwe brandwerende puien door het gehele gebouw. Er gaan daarbij ook gefaseerd centrale trappenhuizen dicht. Een trappenhuis is ongeveer 10 dagen gesloten.

We starten in week 50 2015 bij de hoofd trappenhuizen van de C- en H-vleugel. Via bewegwijzeringsborden worden gebruikers naar andere trappenhuizen verwezen. De overige trappenhuizen staan voor de volgende weken op de planning:

 • Trap 1 (direct rechts van de hoofdingang) en 6 (achteraan de J-vleugel): week 52 – 53 (kerstvakantie).
 • Trap 3 (bij de ingang huidige parkeerplaatsen/ronde plein) en 4 (bij de oude AVC ruimten): week 1, 2 en 3.

verbouwingen mf 2 nov

Deze werkzaamheden veroorzaken weinig overlast en concentreren zich voornamelijk in korte periodes op de ganggebieden. Enkele ruimtes worden afgesloten.  Mocht je onverhoopt toch teveel hinder ondervinden, neem dan contact op met de Servicedesk FCO. Bij werkzaamheden in de zit, werk-, onderwijs- of onderzoeksruimtes informeren wij betrokkenen van te voren.

Verbouwing begane grond

In november start de verbouwing van de publieke ruimten op de begane grond. Het gaat om het hele gebied achter de lockers: de studieverenigingen, de printer- en computerhoek, het restaurant, de keuken, de koffiecorner, het zitgedeelte in de hal, de zelfstudieplekken en de oude AVC ruimte.

Concreet betekent dit dat:

 • De koffiecorner (uitgebreid met een warm lunch item) in ieder geval open blijft tot 16 november en daarna verhuist naar C066.
 • Omdat het restaurant tot medio 2016 dicht is, je terecht kunt in de andere restaurants (Hoofdgebouw en W&N-gebouw) of horecavoorzieningen op de campus.
 • De collegezalen FG1 en FG2 in gebruik blijven. Zaal FG2 is bereikbaar via de (zij)ingang, naast het toilet, op de begane grond en zaal FG1 is bereikbaar via de kelder. Er komt hiervoor (tijdelijke) bewegwijzering.
 • De collegezalen H033/35/37 bereikbaar blijven via de eerste verdieping.
 • De studievereniging MF VU naar kamer D-314 is verhuisd.
 • De studievereniging VIB naar D-332 is verhuisd. Daar is ook het loket waar kaartjes voor haar activiteiten en de boeken en syllabi worden verkocht te vinden.
 • De ruimten D325, D326, D327, D330, D331, D333, D334 worden ingericht als zelfstudiezone voor de studenten.
 • Al de bestaande functies en horecavoorzieningen na de verbouwing, medio maart, weer terugkomen op de begane grond.

Actuele planning

Project ‘vervanging brandmeld- en ontruimingsinstallatie’         heden – lente 2016     Project ‘Optimaliseren brandscheidingen’                                  heden – lente 2016 Verbouwing begane grond                                                         2 november 2015 – lente 2016 Verhuizing grote onderzoeksgroepen naar gebouw O|2   januari en februari 2016 Leeg maken vrijgekomen ruimten                                              januari t/m mei 2016

Via deze nieuwsbrief, VUnet, vu.nl, lichtkranten, posters, bewegwijzering en interne media van het VUmc houden we alle gebruikers zo goed mogelijk op de hoogte van de verschillende werkzaamheden. Wil je de nieuwsbrief persoonlijk per mail ontvangen? Stuur dan een mailtje naar communicatie.fco@vu.nl.