OER Master

Geneeskunde

Epidemiologie

Cardiovascular Research

Oncology

Masterbrief 2016-2017

Hieronder vind je de masterbrief van het jaar 2016-2017 met onder anderen aandacht voor: tijdelijk uitschrijven tijdens wachttijd, vakantieweek na coschap kindergeneeskunde en informatie over deelexamens.

Masterbrief 2016-2017

 

Toelichtende brief bijstelling Master – 18 november 2015

Beste masterstudent,

 

Je ontvangt deze informatiebrief omdat wij als Co-Raad in het laatste co-groep vertegenwoordigers overleg (CGV)  hebben gemerkt dat er nog veel vragen zijn omtrent de invoering van het nieuwe masterprogramma: Master VUmc-compas ’15 (M15). Deze brief is bestemd voor M08 en M15 studenten.

De Studentenraad VUmc heeft in samenwerking met de Co-Raad een advies voor de opleiding opgesteld betreffende de communicatie en informatievoorziening naar de studenten toe. Op basis van dit advies is deze brief ontstaan; daarom is deze brief mede door de programmaleider masteropleiding geneeskunde als ook door het hoofd Onderwijs en Studentzaken ondertekend. We willen aan de ene kant een toelichting geven en aan de andere kant mogelijk ontbrekende informatie verschaffen.

Curriculum M08 was aan vernieuwing toe. Het invoeren van nieuw onderwijs geeft verbetering van onze geneeskundeopleiding. Het invoeren van een nieuw curriculum gaat niet vanzelf en betekent ook dat de verandering van het curriculum heeft geleid tot nadelige gevolgen voor studenten die in M08 zijn gestart. Dit is erg vervelend, maar onvermijdelijk. In het nieuwe curriculum wordt gestart met het grote coschap interne geneeskunde. Hierdoor zijn veel extra plaatsen nodig. Wanneer daarvoor een plek beschikbaar komt, moet in alle andere disciplines ook een plaats beschikbaar zijn of komen, anders kan geen nieuw studiepad worden aangeboden. Tot op het laatste moment  is gewerkt aan het werven van nieuwe stageplaatsen voor het grote aantal masterstudenten dat moest instromen. De capaciteitswerving is lager uitgevallen dan in eerste instantie was berekend en hierdoor zijn langere wachttijden ontstaan.

In juni en juli van dit jaar zijn de huidige M1 en M2 studenten over de wachttijden geïnformeerd. Naast de informatie over de wachttijd zijn in deze e-mails ook de mogelijkheden voor het invullen van de wachttijd aangegeven. Met betrekking tot het communicatieproces is een zorgvuldige afweging en uiteindelijke keuze gemaakt wanneer door de opleiding zou worden gecommuniceerd. Om te voorkomen dat verwachtingen zouden worden gewekt die vervolgens niet waar gemaakt konden worden, is er voor gekozen te communiceren op het moment dat het aantal plaatsen met zekerheid bekend was.

Er kwam in het CGV naar voren dat een beperkt aantal studenten de wetenschappelijke stage al heeft gedaan en desalniettemin een lange wachttijd heeft gekregen tussen M1 en M2. Deze studenten zijn uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met mevrouw Hokke (teamleider master), om samen tot een mogelijke oplossing te komen.

Voor de studenten die hun wetenschappelijke stage en/of keuzestage nog niet gedaan hebben, zijn de volgende opties voor het invullen van onvrijwillige wachttijd aangeboden:

  • Ten eerste krijgen studenten de mogelijkheid de wetenschappelijke stage  tussen M1 en M2  te doen;
  • Ten tweede kan het keuzeonderwijs tussen M1 en M2 worden gepland;
  • Ten derde kunnen studenten die staan ingepland voor M2 vanaf 9 november 2015 hun (hele) studiepaden onderling ruilen;
  • Ook kun je als student op de wachtlijst worden geplaatst voor vrijgekomen studiepaden;
  • Tenslotte kunnen studenten die zich voor het eerst hebben ingeschreven voor de masteropleiding geneeskunde in het studiejaar 2013-2014 of in het studiejaar 2014-2015, gedurende de studiejaren 2015-2016 en 2016-2017 de inschrijving tussentijds (maandelijks) beëindigen en zich in hetzelfde studiejaar opnieuw inschrijven als de wachttijd tussen de coschappen minimaal twee maanden bedraagt.

Uit overleg met de opleiding is ons duidelijk geworden dat alle mogelijkheden die de student kan worden geboden door de opleiding, bekeken en afgewogen zijn. Het merendeel van de studenten kan van de geboden opties gebruik maken. De verwachting is dat wanneer studenten hier optimaal gebruik van maken, de gemiddelde wachttijd beperkt blijft.

Het tussentijds beëindigen van de inschrijving  roept wellicht ook een aantal vragen op. De antwoorden op deze vragen vind je op de website van VUmc School of Medical Sciences, www.med.vu.nl. Hier wordt ook uitleg gegeven over de oplossingen omtrent het campuscontract en financiële compensatie (de FOS-regeling). (Home > Studenten > Master geneeskunde > Master geneeskunde 2008 > Praktische informatie masteropleiding > Studentendecaan).

Wanneer een student zijn of haar wachttijd invult met een keuzestage is het nog steeds mogelijk mee te solliciteren voor een dedicated schakeljaar.

Tijdens de wachttijd tussen M1 en M2 – waarin je geen onderwijs volgt – kan de VGT bevroren worden op niveau 16. Als je hiervan gebruik wilt maken kun je een mail sturen aan vgt@vumc.nl, met het verzoek om bevriezing niveau 16 VGT i.v.m. wachttijd tussen M1 en M2. Geef daarbij dan duidelijk aan wanneer je start met M2.

Ook voor aankomende masterstudenten in bachelorjaar 3 heeft de invoering van M15 consequenties. Inmiddels heeft een informatiecollege plaatsgevonden waarbij aandacht is besteed aan het bijgestelde programma en de intake. In januari 2016, wanneer intake 3 en 4 zijn geweest en bekend is hoeveel studenten zullen instromen, zal opnieuw een informatiecollege plaatsvinden.

Daarnaast willen wij jullie wijzen op de (officiële) klachtenprocedure van VUmc School of Medical Sciences, op www.med.vu.nl (Home > Studenten > Signaal of klacht). Wanneer studenten hier aangeven waar de knelpunten liggen binnen de opleiding is het makkelijker om hierop sneller actie te ondernemen. De Co-Raad en Studentenraad zijn altijd bereid om je te helpen in het vinden van de juiste manier om jouw probleem op te lossen of om te bemiddelen in jouw persoonlijk situatie.

Voor vragen en/of opmerkingen zijn wij te bereiken via onze website www.co-raad.nl, op Facebook Co-Raad VUmc of via de e-mail bestuur@co-raad.nl.

Wij vertrouwen erop dat deze brief de nodige verduidelijking geeft. Naast de communicatiekanalen zoals hierboven genoemd, is het uiteraard ook altijd mogelijk contact te zoeken met het team masterplanning via master.info@vumc.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

Masterfunctionarissen Co-Raad

Lotte Blonk, Nienke Bosman en Lotje van Ruiten

In samenwerking met Studentenraad VUmc (studentenraad@vumc.nl), mw. dr. H.E.M. Daelmans (programmaleider masteropleiding) en mw. mr. F. de Ruiter (hoofd onderwijs en studentzaken).